Võrumaa Kutsehariduskeskuse Õpilasesindus

KKK

Õpilasesindus

 1. Mis on õpilasesinduse eesmärk?

  Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on mitteformaalne kodanikualgatusel põhinev ühendus, mis annab teotahtelistele õpilastele õiguse esindada ja kaitsta õpilaskonda nii koolis kui ka kooliväliselt.

  Õpilasesinduse esmaseks ja kõige tähtsamaks ülesandeks on koolipere õiguste ja huvide kaitsmine ning edendamine. ÕE esindab õpilaste arvamusi ning püüab igapäevast koolielu omanäolisemaks ja elavamaks muuta.

   

 2.  Mis vahe on õpilasesindusel ja õpilasomavalitsusel?

  Tihtipeale võime kohata segadust, et millist terminitest, õpilasesindus või õpilasomavalitsus, on koolis toimiva õpilaste esindusorgani puhul õige kasutada.

  Õpilasomavalitsus on õpilaste õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  Õpilasomavalitsuse teostamiseks on õpilaskonnal õigus valida õpilasesindus.

  Teisisõnu tähendab mõiste õpilasomavalitsus õpilaste õigust otsustada neid puudutavaid koolielu küsimusi ning selle õiguse teostamine toimub õpilaste esinduskogu, õpilasesinduse kaudu.

 3.  Miks ja kellele on õpilasesindus?

  Kuna ÕE on õpilaste esindusorgan, siis oluliseimaks on esmajärjekorras pöörata tähelepanu oma kooli õpilastele ja tegutseda nende heaolu edendamise nimel.

  ÕE kõige tähtsamateks ülesanneteks peaksid olema:

  — õpilaste esindamine, nende arvamuse edastamine õpilaste õiguste ja huvide kaitsmine;

  — õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonnavahelise diskussiooni arendamine, info vahendamine;

  — õpikeskkonna ja koolielu korraldamine ning arendamine;

  — vabatahtliku loome- ja isetegevuse innustamine;

  — õpilaste vaba aja sisustamisele kaasaaitamine;

  — õpimotivatsiooni tõstmine.

  Oluline on siiski järjestada eelnevad ülesanded ÕE vajaduste kohaselt ning tegeleda eelkõige tähtsamatega.

   

Kool

 1.  Kuidas kooli sisse astuda?

  Vastuvõtt toimub avaliku konkursi korras päevasesse õppesse üks kord aastas.

  Kandideerides rakenduskõrghariduse õppekavale ja kutseharidusõppe õppekavale võib dokumendid esitada kasutades Eesti Kõrgkoolide Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) (www.sais.ee).

  Kandideerides kutsekeskharidusõppe õppekavale (põhihariduse järgsesse õppesse) saab dokumendid esitada ainult kooli ( Väimela, Võru vald, Võrumaa)

  Koolis on vastuvõtt korraldatud paremusjärjestuse alusel või eritingimustel.

  Õpilas/üliõpilaskandidaatide paremusjärjestus kujuneb vastavale õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktide alusel.

  Loe lisa: http://www.vkhk.ee/sisseastujale/vastuvotueeskiri/

 2.  Mis saab ajateenistusest?

  Kutsealusel, kes omandas keskhariduse 2011. aastal ja asub sügisest omandama kõrgharidust Eesti kõrgkoolis, mille lõpetamisel antakse välja riiklikult tunnustatud diplom, on võimalus teatada

  Kaitseressursside Ametile kirjalikult hiljemalt käesoleva aasta 15. septembriks kalendriaasta, millal ta kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest alates soovib asuda ajateenistuskohustust täitma.

  2011. a keskhariduse omandanutel, kes asuvad õppima Eesti kõrgkooli, on õigus valida 2011, 2012, 2013 ja 2014 kalendriaastate vahel. Valitud kalendriaasta ei või olla hilisem kui eriala nominaalajaga lõpetamise aasta.

  Aasta valikust mitte teatanud kutsealused kutsutakse ajateenistusse üldises korras.

  Kutsealused, kes vahetult pärast keskhariduse omandamist asuvad õppima välisriigi kõrgkooli ja kutsealused, kes jätkavad õpinguid sisekaitselise rakenduskõrgkooli politsei-, piirivalve- või päästeerialal leiavad täpsemat informatsiooni ajapikenduse taotlemise ja ajateenistusse asumise kohta siit: http://kra.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=135

   

   

Õpilasküla

 1.  Mis hinnaga on ühiselamu toad?

  Õpilaskülas on kokku 223 majutuskohta. Toad on kõigi mugavustega (ühe- kahe- ja kolmekohalised). Kõigis tubades on internetiühenduse võimalus.

  Ühe koha maksumus kuus on 40 kuni 65 eurot, olenevalt ruumide renoveerimise astmest ja teistest olmetingimustest. Kommunaalteenuste eest õppur eraldi maksma ei pea.

 2.  Kuidas veeta vaba aega Väimelas?

  Õpilaskülas on jõusaal ja vahetus läheduses täismõõtmetes staadion. On võimalus kasutada ka Väimela tervisekeskuse ja ujula teenuseid.

 3.  Kuidas taotleda ühiselamus tuba?

  Kui olete leidnud oma nime sissesaanute nimekirjast ja vajate elamispinda õpilaskülas:

  peate tegema eelnevalt tagatisraha sissemakse Rahandusministeerium-i arveldusarvele:

  arveldusarve nr 10220034796011;

  viitenumber 3100056061;

  maksekorraldusele peab märkima oma nime ja selgitusse tagatisraha tasumine

  tagatisraha suuruseks on 70 eurot

  alates 27. augustist 2012.a. saab majavanem Taimi Kurim’i juures (õpilaskodu nr 3, tuba 138) sõlmida üürilepingut ja selleks on vaja esitada tagatisraha sissemaksmise kohta maksekorralduse koopia või panga väljavõte

  põhikooli baasil sisseastujale lepingu sõlmimisel on vajalik lapsevanema kohalolek

  Täpsem info telefonil 785 0826 , 5566 0719: